mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

2018-10-16 - Zaproszenie do składania ofert - REMONT DACHU

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 160, tel./fax. 86 216 34 54, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
NA REMONT DACHU


Nasz znak:PIW.Ag.26.2.14.2018                                                                      Data:16.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

I. Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku PIW
w Łomży (po byłej lecznicy weterynaryjnej) przy ul. Nowogrodzkiej 160 w Łomży.
Stan obecny - dach stropodach, niski spadek, konstrukcja z płyt panwiowych krytych papą.
Proponowany zakres robót – pokrycie dachu blachami trapezowymi (kolor do uzgodnienia) bez naruszania istniejącego pokrycia papowego, na krokwiach, łatach i kontrłatach z ułożeniem docieplenia z wełny mineralnej o gr. 10 cm i folii paraizolacyjnej, obróbkami blacharskimi wraz
z wymianą orynnowania.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnej oceny zakresu robót.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem.
Użyte materiały muszą posiadać właściwe aprobaty i certyfikaty.
III. Termin wykonania zamówienia: Remont należy wykonać do dnia 24 grudnia 2018 r.
IV. Okres gwarancji: Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
V. Osoba do kontaktu: Jan Witkowski – tel: 86 2163454 wew. 45, email: witkowski@piw.lomza.pl
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy legitymują się posiadaniem wszelkich wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia oraz akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
VII. Opis przygotowania oferty:
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
trwałą i czytelną techniką w języku polskim wraz z załącznikami – kosztorysem ofertowym.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160 do dnia 22 października 2018 r. do godz. 12:00.
2. Na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na remont dachu” oraz nazwę
i adres Oferenta.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Opis kryterium i sposób oceny ofert:
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
kryterium; - cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto.
X. Udzielenie zamówienia:
1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania zamawiającego do udzielenia zamówienia w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty lub unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
XI. Warunki finansowe – płatności:
Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty w oparciu o protokół odbioru oraz wystawioną fakturę płatną przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
XII. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PIW.Ag.26.2.8.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyboru oferty. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty;
 dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIII. Załączniki:
1. załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. załącznik nr 2 – Wzór umowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                    
Leszek Wojewoda            


Uwagi:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 160, tel./fax. 86 216 34 54, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Nasz znak: PIW.Ag.26.2.14.2018                                                                   Data: 22.10.2018 r.


W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na: „Remont dachu budynku PIW w Łomży (po byłej lecznicy weterynaryjnej) przy ul. Nowogrodzkiej 160 w Łomży” w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do Powiatowego Inspektoratu w Łomży do dnia 22 października 2018 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty od następujących firm:

Lp. Nazwa oferenta Cena oferty brutto
1. Zakład Remontowo Budowlany Bogdan Mrozek,
18-421 Piątnica, ul. Włościańska 90
55 000,00 zł
2. ZM KOBI Sp. z o.o., 18-421 Piątnica, Jeziorko 43 69 900,00 zł
3. Instalatorstwo Sanitarne i CO Andrzej Banach, 18-400 Łomża, ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. 55 73 623,59 zł

Za najkorzystniejszą cenowo uznano ofertę firmy - Zakład Remontowo Budowlany Bogdan Mrozek, 18-421 Piątnica, ul. Włościańska 90.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda            

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 16.10.2018, 14:41
Dokument oglądany razy: 293
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Mirosław Grajewski
Publikacja dnia: 16.10.2018, 14:41
Termin: 22.10.2018, 12:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl