Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 21702

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.02.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża


ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160


WARUNKI PRACY

  • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
  • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, wykorzystanie w pracy urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
  • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.


ZAKRES ZADAŃ
1. Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym choroby Aujeszkyego, choroby niebieskiego języka, ASF.
2. Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt.
3. Planowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii, oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
4. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne ,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii,
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Kopia prawa jazdy kat. B


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 18 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - inspektor weterynaryjny”


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze nr 21702 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży


Popielarczyk Magdalena Karolina zam. Łomża

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Łomża, dnia 07 marca 2018 roku

Opublikowano dnia: 05.02.2018
wydruk z dnia: 19.01.2019 // bip.piw.lomza.pl