Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 21723

Zastępca głównego księgowego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.02.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • Zastępcy głównego księgowego


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża


ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160


WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
• Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


ZAKRES ZADAŃ
1. Kompletowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia i realizacji dowodów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego.
2. Przygotowywanie przelewów zobowiązań i dochodów budżetowych.
3. Wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności włącznie z podpisywaniem sprawozdań finansowych i opracowywaniem wniosków wynikających z zakresu czynności Głównego Księgowego.
4. Wykonywanie czynności związanych z obsługą elektronicznego systemu obsługi budżetu
państwa „TREZOR” .
5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu elektronicznej bankowości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - finanse, rachunkowość, ekonomia,
• staż pracy : 2 lata pracy w księgowości,
• znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
• praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (WINDOWS, WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
• staż pracy : 2 lata pracy w księgowości budżetowej,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Systematyczność, rzetelność, dokładność,
• Dyspozycyjność.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 18 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - zastępca głównego księgowego”


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 05.02.2018
wydruk z dnia: 18.02.2018 // bip.piw.lomza.pl