Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 21836

informatyk w Zespole ds. administracyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.02.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
informatyk w Zespole ds. administracyjnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża


ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 160


WARUNKI PRACY

 • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
 • Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie Inspektoratu


ZAKRES ZADAŃ

 1. Zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi, sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem i oprogramowaniem. Nadzór nad legalizacją oprogramowania.
 2. Redagowanie BIP i strony www w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 3. Konfigurowanie i administrowanie sieciami LAN i WAN pod kątem technicznym, systemowym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym systematycznego zabezpieczania danych. Prowadzenie aktualnej dokumentacji dot. konfiguracji i administrowania sprzętem oraz sieciami LAN i WAN.
 4. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego.
 5. Nadzór nad prawidłowością archiwizowania i składowania danych komputerowych na stanowiskach operatorów systemów.
 6. Realizowanie całokształtu zadań wynikających z ochrony danych osobowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe - informatyczne lub pokrewne
 • staż pracy : 6 miesięcy pracy na stanowisku informatyka,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku WINDOWS,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS OFFICE,
 • umiejętność administrowania i zarządzania systemem i siecią teleinformatyczną, 
 • umiejętność konfigurowania stanowisk komputerowych w systemach XP, Windows 7, 8, 10
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, elektronicznego obiegu dokumentów.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 19 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - informatyk”


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze nr 21836 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko informatyk w Zespole ds. administracyjnych
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży


1. Grajewski Mirosław zam. Łomża
2. Kulbicki Rafał, zam. Łomża

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Łomża, dnia 07 marca 2018 roku

Opublikowano dnia: 06.02.2018
wydruk z dnia: 19.01.2019 // bip.piw.lomza.pl