mapa strony   |   kontakt   |

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

DANE ADRESOWE:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
tel/fax: (0...86) 216 34 54
e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
7.30-15.30

NIP: 718-16-96-930
REGON: 450672484

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

01.06.2017, 07:27

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.

Liczba poszukiwanych techników weterynarii – 7.

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża

Miejsce wykonywania czynności zleconych:
- Rzeźnie i zakłady przetwórcze na terenie powiatu łomżyńskiego.

Warunki pracy:
- nie wyklucza się pracy siedem dni w tygodniu,
- nie wyklucza się pracy w systemie dwuzmianowym.

Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:
- wykształcenie średnie weterynaryjne,
- kurs wytrawiania i umiejętność wykonywania badania,
- minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,
- posiadanie tytułu do ubezpieczeń społecznych (bez prawa do renty lub emerytury),
- znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonym w części A, rozdział IV, załącznik nr 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs wytrawiania,
- kopia dokumentu poświadczającego odbycie wymaganej praktyki zawodowej,
- oświadczenie o braku konfliktu interesów lub o istnieniu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich powiązań (prawnych, finansowych, rodzinnych), które mogłyby zostać uznane za naruszające niezależność w wykonywaniu zadań na terenie nadzorowanego podmiotu,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w dniu podpisania umowy:
- orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do podjęcia pracy przy produkcji żywności,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym,
- oświadczenie o posiadaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.


Termin składania dokumentów: do dnia 10 czerwca 2017 roku .

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Z dopiskiem na kopercie: „oferta - technik weterynarii”.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i egzaminu kompetencyjnego. Brak powiadomienia oznacza odrzucenie oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862163454.

Łomża, dnia 31 maja 2017 roku.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 19.05.2008
Dokument oglądany razy: 35 764
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 22.10.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl