mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

20.10.2017, 08:54

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2018 roku.

Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 15 osób

»»

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

20.10.2017, 08:51

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2018 roku

Liczba poszukiwanych techników weterynarii – 2.

»»

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

18.10.2017, 12:15

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2017 roku.

Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii – 4 osoby

»»

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

01.06.2017, 07:27

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.

Liczba poszukiwanych techników weterynarii – 7.

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża

Miejsce wykonywania czynności zleconych:
- Rzeźnie i zakłady przetwórcze na terenie powiatu łomżyńskiego.

Warunki pracy:
- nie wyklucza się pracy siedem dni w tygodniu,
- nie wyklucza się pracy w systemie dwuzmianowym.

Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:
- wykształcenie średnie weterynaryjne,
- kurs wytrawiania i umiejętność wykonywania badania,
- minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,
- posiadanie tytułu do ubezpieczeń społecznych (bez prawa do renty lub emerytury),
- znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonym w części A, rozdział IV, załącznik nr 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs wytrawiania,
- kopia dokumentu poświadczającego odbycie wymaganej praktyki zawodowej,
- oświadczenie o braku konfliktu interesów lub o istnieniu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich powiązań (prawnych, finansowych, rodzinnych), które mogłyby zostać uznane za naruszające niezależność w wykonywaniu zadań na terenie nadzorowanego podmiotu,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w dniu podpisania umowy:
- orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do podjęcia pracy przy produkcji żywności,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym,
- oświadczenie o posiadaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.


Termin składania dokumentów: do dnia 10 czerwca 2017 roku .

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Z dopiskiem na kopercie: „oferta - technik weterynarii”.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i egzaminu kompetencyjnego. Brak powiadomienia oznacza odrzucenie oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862163454.

Łomża, dnia 31 maja 2017 roku.

»»


bip.gov.pl