mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzę

Wiadomość usunięta dnia 05.04.2019
powód: postępowanie zakończone
05.12.2018, 12:52

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża

Miejsce wykonywania czynności zleconych:

- Ubojnia Zwierząt Robert Rytel, Podgórze, ul. Polna 4

Warunki pracy:
- nie wyklucza się pracy siedem dni w tygodniu,
- nie wyklucza się pracy w systemie dwuzmianowym.

Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:
- wykształcenie średnie weterynaryjne,
- odbycie 3 – miesięcznej praktyki w rzeźni,
- niekaralność,
- posiadanie tytułu do ubezpieczeń społecznych,
- znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonym w części A, rozdział IV, załącznik nr 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego odbycie 3 miesięcznej praktyki w rzeźni,
- oświadczenie o braku konfliktu interesów lub o istnieniu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich powiązań (prawnych, finansowych, rodzinnych), które mogłyby zostać uznane za naruszające niezależność w wykonywaniu zadań na terenie nadzorowanego podmiotu,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
- orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do podjęcia pracy przy produkcji żywności,
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,
- prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

- dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń społecznych, tj.:
• w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w tym renciści i emeryci) - aktua1ne zaświadczenie od pracodawcy o otrzymywaniu miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które jest co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalonemu na dany rok kalendarzowy (2019 rok – 2.250,00 zł),
• dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy zlecenia - zaświadczenie od innego zleceniodawcy o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za miesiąc kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które jest co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalonemu na dany rok kalendarzowy (2019 rok – 2.250,00 zł),
• dla osób prowadzących działalność gospodarczą – potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (zgłoszenie do ZUS) oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość zadeklarowanej podstawy do naliczenia składek, która jest co najmniej równa minimalnej podstawie (nie dopuszcza się osób korzystających z preferencyjnych ulg w zakresie podstawy składek).
- prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenie stanowiące Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wyżej wymienione dokumenty składają osoby, które aktualnie nie są zleceniobiorcami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży.

Aktualni zleceniobiorcy zainteresowani wykonywaniem czynności zleconych w 2019 roku składają w wyznaczonym terminie Załącznik nr 2 jeśli dotychczasowe dane nie uległy zmianie. W przypadku jakichkolwiek zmian należy złożyć aktualne dokumenty i oświadczenia.

Termin składania dokumentów: do dnia 15 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Z dopiskiem na kopercie: „oferta - technik weterynarii”.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i egzaminu kompetencyjnego. Brak powiadomienia oznacza odrzucenie oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862163454.

Łomża, dnia 05 grudnia 2018 roku.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda       

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 355
Opublikował: Mirosław Grajewski
Publikacja dnia: 05.12.2018, 12:52
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl