mapa strony   |   kontakt   |

Działalność statusowa

 Powiatowy Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zadań wynikających z ustaw, o których mowa w § 1, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:


1. zwalczanie:


a. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
b. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;


2. monitorowanie zakażeń zwierząt;


3. badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;


4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;


5. sprawowanie nadzoru nad:


a. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
d. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
e. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
f. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
g. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
h. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,


6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;


7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 26.06.2008
Dokument oglądany razy: 3 793
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 26.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl