mapa strony   |   kontakt   |

Regulamin Organizacyjny

Dokument usunięty dnia 14.01.2009
powód: zmiany


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/2008

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży


Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz.842), § 6 Zarządzenia Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.U. MRiRW z 2004 Nr 11,poz.12 z póz. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Traci moc Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 12/2008
REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁOMŻY


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży działa w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842),
2. ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145),
5. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225),
6. ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),
8. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560 z późn. zm.),
9. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880),
10. ustawy z dnia 21 stycznia 2005r. o doświadczeniach na zwierzętach ( Dz. U. z 2005r. Nr 33, poz. 289),
11. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, oraz innych ustaw szczególnych zawierających zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej.


§ 2.


1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę, zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:
1. powiecie - należy przez to rozumieć miasto Łomża i powiat łomżyński,
2. Powiatowym Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży,
3. Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
4. Powiatowym Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży,
5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży,
6. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć zespół oraz samodzielne stanowisko pracy,

§ 3.


1. Powiatowy Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako kierownika Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej, podległego Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.
2. Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową podporządkowaną Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest dysponentem środków budżetowych drugiego i trzeciego stopnia.
4. Majątek Powiatowego Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.


§ 4.


1. Terenem działania Powiatowego Inspektoratu jest obszar miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.
2. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii jest miasto Łomża.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU


§ 5.


1. Powiatowy Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zadań wynikających z ustaw, o których mowa w § 1, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:
1. zwalczanie:
a. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
b. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
2. monitorowanie zakażeń zwierząt;
3. badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
5. sprawowanie nadzoru nad:
a. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
d. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
e. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
f. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
g. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
h. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.
2. Powiatowy Inspektorat realizuje również inne niż określone w ust. 1 i 2 zadania nałożone na Powiatowego Lekarza Weterynarii, wynikające z ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, w tym z:
1. ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811, z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
5. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (j.t. Dz. U.z 2007r. Nr 233 poz.1655)


ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU


§ 6.


1. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. W rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Powiatowy Lekarz Weterynarii jest pracodawcą w stosunku do pracowników Powiatowego Inspektoratu.


§ 7.


1. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest koordynator zespołu do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub koordynator zespołu spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
3. Zastępca wykonuje zadania określone w Regulaminie, a w czasie nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii pełni jego obowiązki.
4. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Powiatowego Lekarza Weterynarii.
5. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony pracownik Powiatowego Inspektoratu.


§ 8.


W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą komórki organizacyjne:
1. Zespół zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
2. Zespół higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
3. Zespół środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi.
4. Zespół ochrony zwierząt.
5. Samodzielne stanowisko do spraw higieny materiału biologicznego.
6. Samodzielne stanowisko do spraw odkażania.
7. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
8. Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych.
9. Zespół finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia.
10. Sekretariat powiatowego lekarza weterynarii.


ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII JAKO KIEROWNIKA POWIATOWEGO INSPEKTORATU


§ 9.


Powiatowy Lekarz Weterynarii kierując Powiatowym Inspektoratem:
1. zapewnia wykonywanie zadań Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na obszarze powiatu,
2. jeżeli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:
a. wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:
• ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
• sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
• badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
• sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
• badania mięsa zwierząt łownych,
• sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
• sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
• sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
• sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
• pobierania próbek do badań,
• sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;
b. wyznaczyć osoby nie będące pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności pomocniczych
3. dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze powiatu,
4. opracowuje na obszarze powiatu programy i plany dotyczące monitorowania zakażeń zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonozom i ich zwalczania,
5. opracowuje na obszarze powiatu programy i plany dotyczące monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt,
6. organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii,
7. nadzoruje na obszarze powiatu działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,
8. zapewnia współpracę z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko - weterynaryjnego i Wojskową Inspekcją Weterynaryjną oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
9. powiadamia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej.


§ 10.


Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:
1. udzielanie pracownikom Powiatowego Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia,
2. udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami,
3. wydawanie lekarzom weterynarii poleceń dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania oraz żądanie od nich informacji z ich wykonania,
4. wydawanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami.


§ 11.


Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:
1. wykonuje zadania służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie,
2. realizuje politykę personalną w służbie cywilnej,
3. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej,
4. organizuje nabór na stanowiska


§ 12.


Powiatowy Lekarz Weterynarii zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu oraz właściwą organizację pracy :
1. wydaje akty prawa wewnętrznego,
2. realizuje politykę kadrową, dba o należyty dobór pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników i skuteczność ich pracy,
3. gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie,
4. wykonuje uprawnienia i obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Powiatowego Inspektoratu,
5. wydaje decyzje administracyjne,
6. reprezentuje Powiatowy Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem,
7. udziela pełnomocnictw.


§ 13.


Do kompetencji Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zagadnień merytorycznych wykonywanych przez zespół do spraw ochrony zwierząt i zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, środków żywienia zwierząt oraz higieny materiału biologicznego,
2. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach udzielonych upoważnień,
3. podpisywanie korespondencji w ramach nadanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii uprawnień i upoważnień,

§ 14.


Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują: Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca jako dysponenci oraz Główny Księgowy lub starszy księgowy.


§ 15.


1. Do podpisu Powiatowego Lekarza Weterynarii zastrzeżone są decyzje administracyjne oraz inne dokumenty i rozstrzygnięcia podejmowane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową.
2. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisuje decyzje administracyjne w zakresie nadzorowanych spraw, zgodnie z udzielonym upoważnieniem.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK


§ 16.


Zespół do spraw finansów, księgowości, administracji, informatyki i zaopatrzenia.
A. Organizacja zespołu:
1. Główna Księgowa - koordynator zespołu
2. starszy specjalista
3. starszy inspektor
4. starszy księgowy
5. księgowy
6. informatyk

B. Ogólne zadania zespołu:
1. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
3. terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań,
4. kontrola i analiza realizacji dochodów SP, wydatków budżetowych i dochodów własnych jednostki,
5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. prowadzenie likwidatury i kasy,
7. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych,
8. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych,
9. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
10. sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
11. potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
12. opracowywanie analiz ekonomicznych,
13. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
14. prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień,
15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy,
16. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia,
17. obsługa decyzji personalnych,
18. prowadzenie spraw socjalnych i mieszkaniowych,
19. prowadzenie magazynu na sprzęt do badań w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
20. zaopatrywanie PIW - et we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania oraz czuwanie nad prawidłowa eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury,
21. prowadzenie magazynu gospodarczego i ewidencji majątku,
22. organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych,
23. wdrażanie i administracja systemów informatycznych oraz pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji,
24. projektowanie, modernizacja i aktualizacja strony internetowej PIWet i Biuletynu Informacji Publicznej,
25. zapewnienie bezpieczeństwa baz danych i danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami,
26. nadzór nad BHP, Ppoż, ochronę mienia,
27. realizacja zamówień publicznych

C. Zespół podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 17.


Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.
A. Organizacja:
1. w skład sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii wchodzi
• stanowisko pracy - sekretarz kierownika jednostki,
• stanowisko pracy – konserwator,
• stanowisko pracy – robotnik gospodarczy.
B. Zadania:
1. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
2. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
3. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
4. wysyłanie korespondencji i przesyłek,
5. przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
6. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy,
7. udział w pracy zespołu do spraw finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia,
8. utrzymywanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku,

C. Sekretariat podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 18.


Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
A. Organizacja:
1. zadania na stanowisku obsługi prawnej wykonuje Radca Prawny.
B. Zadania: Do zadań Radcy Prawnego należą zadania określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, z późn. zm.), a w szczególności:
1. wykonywanie obsługi prawnej Powiatowego Inspektoratu, w tym świadczenie doradztwa prawnego oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w Powiatowym Inspektoracie,
2. reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
3. opiniowanie i parafowanie umów, a także aktów normatywnych Powiatowego Lekarza Weterynarii, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem, opiniowanie i parafowanie projektów decyzji administracyjnych.
C. Radca Prawny podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 19.


Zespół do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
A. Organizacja zespołu.
1. W skład zespołu wchodzą stanowiska pracy:
a. starszy inspektor weterynaryjny - koordynator zespołu,
b. starsi inspektorzy weterynaryjni,
c. inspektorzy weterynaryjni,
d. kontrolerzy weterynaryjni,
B. Zadania zespołu:
1. pomoc Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt, w tym między innymi:
a. przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzeniu dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
b. prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej,
2. nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się działalnością,
3. kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania:
a. ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b. nadzoru nad spędami i innymi miejscami gromadzenia zwierząt,
c. badania zwierząt w obrocie wraz z nadzorem nad ich transportem i wystawianiem świadectw zdrowia,
d. zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego,
4. opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
5. nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt,
6. prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów,
7. przygotowanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
8. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w środkach żywienia zwierząt,
9. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego,
10. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
11. współpraca z starszym inspektorem do spraw ochrony zdrowia zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do spraw ochrony zwierząt,
12. szkolenie pracowników Powiatowego Inspektoratu i lekarzy wyznaczonych sprawujących nadzór nad obrotem zwierząt i prowadzących monitoring chorób zakaźnych,
13. nadzorowanie zagrożeń epizootycznego lub epidemiologicznego związanych z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług z zakresu medycyny weterynaryjnej,
C. Zespół podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 20.


Zespół do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
A. Organizacja zespołu:
1. W skład zespołu wchodzą stanowiska pracy:
a. starszy inspektor weterynaryjny - koordynator zespołu,
b. starszy inspektor weterynaryjny - zastępca kierownika zespołu,
c. inspektorzy weterynaryjni,
d. kontrolerzy weterynaryjni.
B. Zadania zespołu:
1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
a. spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy,
b. spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji,
c. warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie, w tym opracowanie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP),
d. sposobem znakowania i pakowania tych produktów,
e. wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów,
f. wymaganiami dotyczącymi środków transportu,
g. sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi,
h. sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru tych produktów,
2. prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.
3. ustalanie rzeźnianych i terenowych obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
4. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań.
5. pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
a. badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
b. nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c. monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne,
6. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów.
7. nadzór nad rejestracją i identyfikacją zwierząt prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8. współpraca z starszym inspektorem do spraw ochrony zdrowia zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do spraw ochrony zwierząt zwłaszcza związanych z ubojem i transportem zwierząt,
9. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego,
10. nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego, w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
11. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
C. Zespół podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 21.


Zespół do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi.
A. Organizacja:
1. W skład zespołu wchodzą stanowiska pracy:
a. starszy inspektor weterynaryjny - koordynator zespołu,
b. starszy inspektor weterynaryjny,
c. inspektor weterynaryjny,
d. kontroler weterynaryjny.
B. Zadania zespołu do spraw środków żywienia zwierząt.
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi należy w szczególności:
1. nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze,
2. organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
3. organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem środków żywienia zwierząt,
4. szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór środkami żywienia zwierząt,
5. prowadzeniem rejestru nadzorowanych podmiotów,
6. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
7. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów,
8. pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywienia zwierząt,
9. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego,
10. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad znakowaniem i rejestracją zwierząt,
11. współpraca inspektorem do spraw ochrony zdrowia zwierząt przy wykonywaniu zadań przewidzianych na stanowisku pracy do spraw ochrony zwierząt,
12. nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych,
13. nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych,
C. Zespół podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 22.


Stanowisko do spraw ochrony zwierząt.
A. Organizacja:
1. Na stanowisku do spraw ochrony zwierząt zadania wykonuje starszy inspektor weterynaryjny.
B. Zadania na stanowisku do spraw ochrony zwierząt:
1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
2. organizacja pracy oraz szkolenie pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz lekarzy wyznaczonych, sprawujących nadzór nad ochroną zwierząt,
3. przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań,
4. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów,
5. wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego,
6. przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów o ochronie przyrody,
7. nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt,
8. nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych.
C. Stanowisko do spraw ochrony zwierząt podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.


§ 23.


Samodzielne stanowisko do spraw odkażania.
A. Organizacja:
1. Na stanowisku do spraw odkażania zadania wykonuje kierowca – dezynfektor i pomocnik.
B. Zadania na stanowisku do spraw odkażania:
1. przeprowadzanie odkażania w miejscach gdzie jest to konieczne ze względu na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
2. obsługa samochodu osobowego,
3. sporządzanie wynikającej z powyższych zadań dokumentacji.
C. Kierowca - dezynfektor podlega koordynatorowi zespołu do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 24.


1. Symbolikę oznaczania pism i stanowisk pracy ustala w drodze instrukcji wewnętrznej, na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji Powiatowy Lekarz Weterynarii.
3. Do składania w imieniu Inspektoratu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz dysponowania środkami finansowymi wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób, którymi są:
A. Powiatowy Lekarz Weterynarii lub upoważniony przez niego Zastępca,
B. Główny Księgowy lub upoważniony przez niego pracownik.


§ 25.


1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży używa pieczątek:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łomży
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 160
NIP 718-16-96-930 REGON 450672484
tel. (0-86) 216-34-54, fax (0-86) 216-34-54 w.44

§ 26.


Zmiana treści regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu, zastępującego niniejszy.


§ 27.


Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 26.05.2008
Dokument oglądany razy: 1 326
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 17.09.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl