mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie (BHZ) o naborze nr 47678 z dnia 17 maja 2019 r.

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2019, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2019, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 47678 …….. z dnia … 17 maja 2019 roku

OFERTY DO …… 31 maja 2019 roku ……

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy
z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie
na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
• nadzór i kontrola podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem i obrotem mleka, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych,
• nadzór i kontrola dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka,
• nadzór i kontrola nad klasyfikacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pobieranie prób do badań monitoringowych,
• prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - weterynaryjne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie,
• przeszkolenie – specjalizacja z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV.
• List motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 31 maja 2019 roku
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z informacją: „oferta pracy - inspektor weterynaryjny (47678)”

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 17.05.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Konkurs: Ogłoszenie (RHD) o naborze nr 47677 z dnia 17 maja 2019 r.

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2019, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2019, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 47677 ….. z dnia 17 maja 2019 roku

OFERTY DO …… 31 maja 2019 roku ……
WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat

Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty
pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.
2. Przeprowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym
handlu detalicznym.
3. Pobieranie prób do badań, przeprowadzanie badania urzędowego żywności oraz prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych
do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.
4. Kontrola pochodzenie surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego i weryfikacja przestrzeganie limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym.
5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych zadań.
6. Prowadzenie postępowania administracyjnego i skargowego zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Organizowanie szkoleń, bieżącej pomocy i doradztwa dla podmiotów zamierzających prowadzić
lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - weterynaryjne lub pokrewne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie lub administracji państwowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzeniu pojazdów.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 31 maja 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta pracy - inspektor weterynaryjny RHD (47677)”

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 17.05.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 46793 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.05.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.05.2019, 12:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 46793 …….. z dnia … 29 kwietnia 2019 roku
OFERTY DO …… 15 maja 2019 roku …
WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy
z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie
na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
• nadzór i kontrola podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem i obrotem mleka, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych,
• nadzór i kontrola dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka,
• nadzór i kontrola nad klasyfikacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pobieranie prób do badań monitoringowych,
• prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - weterynaryjne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie,
• przeszkolenie – specjalizacja z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV.
• List motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Kopia prawa jazdy kat. B.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 15 maja 2019 roku
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z informacją: „oferta pracy - inspektor weterynaryjny”

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 29.04.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 46790 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.05.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.05.2019, 12:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 46790 ….. z dnia 29 kwietnia 2019 roku

OFERTY DO …… 15 maja 2019 roku ……
WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk – 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty
pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.
2. Przeprowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym
handlu detalicznym.
3. Pobieranie prób do badań, przeprowadzanie badania urzędowego żywności oraz prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych
do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.
4. Kontrola pochodzenie surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego i weryfikacja przestrzeganie limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym.
5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych zadań.
6. Prowadzenie postępowania administracyjnego i skargowego zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Organizowanie szkoleń, bieżącej pomocy i doradztwa dla podmiotów zamierzających prowadzić
lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - weterynaryjne lub pokrewne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie lub administracji państwowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Kopia prawa jazdy kat. B.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 15 maja 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta pracy - inspektor weterynaryjny RHD”


Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 29.04.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 19.01.2009
Dokument oglądany razy: 47 796
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 19.01.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl