mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 37884 z dnia 15 listopada 2018 r.

Kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.11.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.11.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 37884 …….. z dnia … 15 listopada 2018 r.

OFERTY DO …… 29 listopada 2018 roku ……

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, miernik stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, kontakt ze środkami biobójczymi i kancerogennymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Przeprowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.
2. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.
3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
4. Sporządzanie sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: minimum średnie weterynaryjne,
• Umiejętność stosowania procedur i przepisów w praktyce oraz logicznego myślenia.
• Umiejętność pracy z trudnym klientem i właściwego działania w sytuacjach stresowych.
• Umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego,
• Korzystanie z pełni praw publicznych,
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie - wyższe - zootechniczne, rolnicze, biologia, inne pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 29 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta - kontroler weterynaryjny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, przedkłada się informacje:
1. Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydata jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży (dalej Administrator), ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Kandydatce/ kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Kandydatce/kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 216 34 54.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda           

Opublikowano dnia: 15.11.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 37887 z dnia 15 listopada 2018 r.

Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.11.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.11.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Ogłoszenie o naborze nr ……… 37887 …….. z dnia … 15 listopada 2018 r.

OFERTY DO …… 29 listopada 2018 roku ……
WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
• nadzór i kontrola podmiotów gospodarczych zajmujących się pozyskiwaniem i obrotem mleka, przetwórstwem mleka, produkcją przetworów mlecznych,
• nadzór i kontrola dobrostanu zwierząt oraz warunków pozyskiwania mleka,
• nadzór i kontrola nad klasyfikacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
• pobieranie prób do badań monitoringowych,
• prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - weterynaryjne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie,
• przeszkolenie – specjalizacja z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 29 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z informacją: „oferta pracy - inspektor weterynaryjny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, przedkłada się informacje:
1. Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydata jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży (dalej Administrator), ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Kandydatce/ kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Kandydatce/kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 216 34 54.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                   
Leszek Wojewoda            

Opublikowano dnia: 15.11.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 19.01.2009
Dokument oglądany razy: 41 132
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 19.01.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl