mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie nr: 144610 o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Starszy specjalista do spraw finansowo - księgowych w Zespole ds. finansowo - księgowych [Nierozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.07.2012, 13:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.07.2012, 13:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Łomża, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

Miejsce wykonywania pracy:

 •  Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu prac w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszkyego,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa „TREZOR”, systemu elektronicznej bankowości,
 •  prowadzenie ewidencji analitycznej magazynowego zespołu „3” w programie magazynowym,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych zagadnień,
 • dokonywanie na bieżąco przelewów zobowiązań z zakresu czynności zleconych,
 • archiwizowanie dokumentów i danych komputerowych dotyczących prowadzonych zagadnień.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu. Praca siedząca, obsługa komputera.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko wyposażone w komputer. Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: brak windy i podjazdu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse, rachunkowość, zarządzanie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad księgowości,
 • doświadczenie zawodowe 3 lata pracy w księgowości,
 • praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność obsługi komputera (WINDOWS, WORD, EXCEL),

wymagania dodatkowe:

 •  umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, rzetelność, dokładność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
18 lipca 2012 roku


Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
z dopiskiem na kopercie „oferta pracy na stanowisko st. specjalista na czas zastępstwa”

Inne informacje:
Zatrudnienie na czas zastępstwa. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Opublikowano dnia: 08.07.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs nierozstrzygnięty:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że
został anulowany nabór
do pracy w służbie cywilnej
na stanowisko starszy specjalista
do spraw finansowo - księgowych
w Zespole ds. finansowo – księgowych
(Ogłoszenie nr: 144610).

Uzasadnienie:
Ustał stosunek pracy z pracownikiem zajmującym stanowisko, na które został ogłoszony nabór na czas zastępstwa.


Łomża, dnia 16.07.201bip.gov.pl