mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: 12743

radca prawny | Samodzielne stanowisko obsługi prawnej [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.07.2017, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.07.2017, 15:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – ½ etatu
Liczba stanowisk - 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża
ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160


WARUNKI PRACY

Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz reprezentowanie Inspektoratu poza urzędem.
ZAKRES ZADAŃ

 1. Zastępowanie procesowe Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami.
 2. Uczestniczenie w zakresie prawnym w podejmowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji administracyjnych i postanowień.
 3. Udzielanie porad prawnych pracownikom Inspektoratu w zakresie realizowanych zadań.
 4. Udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych.
 5. Opracowywanie i opiniowanie umów.
 6. Uczestniczenie w konstruowaniu urzędowych pism.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe prawnicze

 • doświadczenie zawodowe: 6 lat pracy w zawodzie radcy prawnego w administracji publicznej związanej z resortem rolnictwa
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • odporność na sytuacje stresowe.
 • racjonalność działania.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata znajomości problematyki związanej z inspekcją weterynaryjną
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 20 lipca 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „radca prawny"


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze nr 12743 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko radca prawny - samodzielne stanowisko obsługi prawnej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży


1. Chludziński Leszek Wacław, zam. Stare Kupiski

Łomża, dnia 25 lipca 2017 roku

Opublikowano dnia: 05.07.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

WYNIKI NABORU
na stanowisko – radca prawny –samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
- ogłoszenie Nr 12743


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
radca prawny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
do zatrudnienia wyłoniono
Pana - Leszka Wacława Chludzińskiego – zam. Stare Kupiski

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych
w ogłoszeniu.

Łomża, dnia 07 sierpnia 2017 roku
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
dr n.wet. Marian Jan Czerskibip.gov.pl