mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 16221

Starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.10.2017, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.10.2017, 15:30 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża
ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160
WARUNKI PRACY

  • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
  • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, wykorzystanie w pracy urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
  • Warunki pracy:praca wykonywana w znacznej części w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.


ZAKRES ZADAŃ

  1. Nadzór nad przestrzeganiem szczegółowych warunków weterynaryjnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, wprowadzania do obrotu, handlu i wykorzystywania materiału biologicznego.
  2. Wydawanie orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych o zdrowiu i przydatności reproduktorów do rozrodu, świadectw zdrowia dla zwierząt akwakultury, świadectw zdrowia na jaja wylęgowe w celu potwierdzenia zdrowotności materiału biologicznego zwierząt i przydatności do rozrodu.
  3. Wykonywanie badań klinicznych oraz wydawanie orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych dla dawczyń zarodków.
  4. Nadzór nad handlem i importem nasienia oraz zarodków bydła.
  5. Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach reprodukcji drobiu oraz ptactwa łownego, wylęgu drobiu oraz podmiotach zajmujących się akwakulturą.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne ,
• doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w zawodzie lekarza weterynarii,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy terenowej w zawodzie lekarza weterynarii ,
• specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt,
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu rozrodu zwierząt
• Kopia prawa jazdy kat. B
• Kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 20 października 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „starszy inspektor weterynaryjny”


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze nr 16221 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży


1. Dąbrowski Marek , zam. Łomża

Łomża, dnia 30 października 2017 roku

Opublikowano dnia: 05.10.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

WYNIKI NABORU
na stanowisko – starszy inspektor weterynaryjny ds. ds. higieny materiału biologicznego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
- ogłoszenie Nr 16221


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży do zatrudnienia wyłoniono
Pana - Marka Dąbrowskiego – zam. Łomża

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych w ogłoszeniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
lek.wet. Leszek Wojewoda

Łomża, dnia 23 listopada 2017 rokubip.gov.pl