mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 21723

Zastępca głównego księgowego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.02.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.02.2018, 15:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

  • Zastępcy głównego księgowego


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża


ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160


WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
• Warunki pracy: praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


ZAKRES ZADAŃ
1. Kompletowanie oraz przygotowywanie do zatwierdzenia i realizacji dowodów księgowych, dekretowanie dowodów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego.
2. Przygotowywanie przelewów zobowiązań i dochodów budżetowych.
3. Wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności włącznie z podpisywaniem sprawozdań finansowych i opracowywaniem wniosków wynikających z zakresu czynności Głównego Księgowego.
4. Wykonywanie czynności związanych z obsługą elektronicznego systemu obsługi budżetu
państwa „TREZOR” .
5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemu elektronicznej bankowości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe - finanse, rachunkowość, ekonomia,
• staż pracy : 2 lata pracy w księgowości,
• znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
• praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (WINDOWS, WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE
• staż pracy : 2 lata pracy w księgowości budżetowej,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Systematyczność, rzetelność, dokładność,
• Dyspozycyjność.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie do: 18 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - zastępca głównego księgowego”


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
Leszek Wojewoda

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze nr 21723 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko zastępca głównego księgowego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży


1. Kalinowska Marzena zam. Łomża
2. Nitkowska Monika, zam. Łomża
3. Rytelewska Dorota, zam. Łomża
4. Wysocka Wioleta, zam. Łomża

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Leszek Wojewoda

Łomża, dnia 07 marca 2018 roku

Opublikowano dnia: 05.02.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 WYNIKI NABORU
na stanowisko – zastępcy głównego księgowego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
- ogłoszenie Nr 21723


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
zastępca głównego księgowego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
do zatrudnienia wyłoniono
Panią Marzenę Kalinowską – zam. Łomża

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych
w ogłoszeniu.


Łomża, dnia 22 marca 2018 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewodabip.gov.pl