mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze obowiązujące od 22 września 2008 roku

Starszy inspektor weterynaryjny w zespole ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.10.2008, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2008, 15:30 [minął]
Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży Powiatowy Lekarz Weterynarii

Liczba lub wymiar etatu: ½ etatu
Główne obowiązki:
wykonywanie czynności przewidzianych przepisami weterynaryjnymi:
- nadzór i kontrola zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
- nadzór i kontrola dobrostanu zwierząt w rzeźniach,
- nadzór i kontrola nad klasyfikacją ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- prowadzenia monitoringu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w mięsie i jego przetworach,
- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności.
Wykształcenie:
- wyższe weterynaryjne
Wymagania konieczne:
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
- 6 lat pracy w dziedzinie higieny środków spożywczych,
- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
- umiejętność biegłej obsługi komputera,
- umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
- umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.,
- umiejętność pracy w zespole,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).
Wymagania pożądane:
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny,
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
- kopie świadectw pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
Dokumenty należy składać w terminie do: dnia 03 października 2008 roku
pod adresem:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
z dopiskiem „Oferta pracy –starszy inspektor weterynaryjny”
Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w PIW Łomża oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 0 86 2163454.

UWAGI: (2008-10-09)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada
listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne,
określone w ogłoszeniu o naborze nr 97662 opublikowanym w Biuletynie Służby Cywilnej
na stanowisko starszy inspektor weterynaryjny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

1. Rogowski Stanisław - zam. Łomża

Opublikowano dnia: 22.09.2008 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

WYNIKI NABORU
na stanowisko - starszy inspektor weterynaryjny

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
- ogłoszenie Nr 97662


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
starszy inspektor weterynaryjny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
do zatrudnienia wyłoniono
Pana - lek.wet. Stanisława ROGOWSKIEGO – zam Łomża

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych
w ogłoszeniu.bip.gov.pl