mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 28884 z dnia 14 czerwca 2018 r.

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.06.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.06.2018, 15:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
poszukuje kandydatówkandydatek
na stanowisko:
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łomża
ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym w tym choroby ASF.
2. Sprawowanie nadzoru (kontroli) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji.
3. Prowadzenie rejestrów kontroli wykonywanych w obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami, i obszarze ochronnym w związku z wystąpieniem ASF.
4. Prowadzenie rejestru stad pustych na obszarze ochronnym.
5. Prowadzenie rejestru próbek ASF.
6. Prowadzenie rejestru gospodarstw z programu bioasekuracji.
7. Pobieranie próbek do badań od dzików odstrzelonych.
8. Planowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii, oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
9. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
10. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.
11. Prowadzenie szkoleń związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem ASF.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
• prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
• umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 28 czerwca 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta - inspektor weterynaryjny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl
• Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia:
 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 216 34 54.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                    
Leszek Wojewoda            

Opublikowano dnia: 14.06.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że oferty złożone przez kandydatów do pracy w służbie cywilnej na stanowisko:

inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze nr 28884 opublikowanym w BIP KPRM

Łomża, dnia 02 lipca 2018 roku


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                 
Leszek Wojewoda        bip.gov.pl