mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 32254 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.08.2018, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.08.2018, 15:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Wetereynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży Ogłoszenie o naborze nr ………32254…….. z dnia …17 sierpnia 2018 r. OFERTY DO…… 24 sierpnia 2018 roku …… WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat Liczba stanowisk - 1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na czas zastępstwa na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160 WARUNKI PRACY • Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym. ZAKRES ZADAŃ 1. Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym choroby Aujeszkyego. 2. Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt. 3. Planowanie i nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii, oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym dotyczących chorób zakaźnych. Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 4. Nadzorowanie terminowości badań kontrolnych związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych. Prowadzenie badań kontrolnych zakażeń zwierząt w kierunku choroby niebieskiego języka, ocena stanu epizootycznego powiatu łomżyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami. WYMAGANIA NIEZBĘDNE • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii, • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, • bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego, • umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce, • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych, • umiejętność pracy w zespole, • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL), • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów. • posiadanie obywatelstwa polskiego, • korzystanie z pełni praw publicznych, • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. WYMAGANIA DODATKOWE • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy w zawodzie lekarza weterynarii w terenie, • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE • Życiorys/CV i list motywacyjny. • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa. • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy. • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej. TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć w terminie do: 24 sierpnia 2018 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży ul. Nowogrodzka 160 18-400 Łomża Sekretariat: z dopiskiem: „starszy inspektor weterynaryjny - zastępstwo” DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, przedkłada się informacje: 1. Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydata jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży (dalej Administrator), ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat @piw.lomza.pl. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Kandydatce/ kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Kandydatce/kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%. Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Dane kontaktowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 16.08.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl