mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 50332 z dnia 03 lipca 2019 roku

Kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.07.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.07.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr ……… 50332 …….. z dnia … 03 lipca 2019 r.

OFERTY DO …… 15 lipca 2019 roku ……

WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACYŁomża

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, miernik stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, kontakt ze środkami biobójczymi i kancerogennymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Przeprowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.
2. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.
3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
4. Sporządzanie sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: minimum średnie weterynaryjne,
• Umiejętność stosowania procedur i przepisów w praktyce oraz logicznego myślenia.
• Umiejętność pracy z trudnym klientem i właściwego działania w sytuacjach stresowych.
• Umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego,
• Korzystanie z pełni praw publicznych,
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie - wyższe - zootechniczne, rolnicze, biologia, inne pokrewne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV.
• List motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzeniu pojazdów.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 15 lipca 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
z dopiskiem: „oferta - kontroler weterynaryjny”
W przypadku osobistego składania dokumentów: miejsce złożenia - Sekretariat PIW – parter – pokój nr 1.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@piw.lomza.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
Leszek Wojewoda

Opublikowano dnia: 03.07.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

WYNIKI NABORU
na stanowisko – kontroler weterynaryjny
ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
- ogłoszenie Nr 50332


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje, że nabór do pracy na stanowisko kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży został zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata.


Łomża, dnia 22 lipca 2019 roku


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży
lek.wet. Leszek Wojewodabip.gov.pl