mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze obowiązujące od dnia 14 maja 2009 roku

kontroler weterynaryjny w zespole ds. ochrony zwierząt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.05.2009, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2009, 15:30 [minął]
Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży | Powiatowy Lekarz Weterynarii

Liczba lub wymiar etatu: 1


Miejsce wykonywania pracy - Łomża


Główne obowiązki:
Przeprowadzanie kontroli związanych ze zdrowiem publicznym, a dotyczących :
- identyfikacji i rejestracji zwierząt,
- ochrony zwierząt,
- dobrostanu zwierząt,
- wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance),
- ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe – zootechniczne, rolnicze, biologiczne,
- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- umiejętność obsługi komputera,


Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
- samodzielność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dowodu osobistego,

Dokumenty należy składać w terminie do: dnia 25 maja 2009 roku
pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
z dopiskiem „Oferta pracy – kontroler weterynaryjny”.

Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów niezwłocznie zostanie upowszechniona lista zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w PIW Łomża oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biuletynie Informacji Publicznej PIWet. w Łomży.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 0 86 2163454.

UWAGI: (2009-05-28)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży
przedkłada
listę kandydatów do pracy w służbie cywilnej, spełniających wymagania formalne,
określone w ogłoszeniu o naborze nr 109746 opublikowanym w BIP KPRM
na stanowisko kontroler weterynaryjny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży:

1.Dąbrowska Anna Malwina zam. Łomża
2.Dworakowska Paulina zam. Łomża
3.Kosakowska Katarzyna zam. Łomża
4.Modzelewska Sylwia zam. Łomża
5.Skorupski Piotr zam. Zbójna
6.Sobuta Marcin zam. Dobrzyjałowo
7.Spaltabaka Monika zam. Ostrów Mazowiecka
8.Szyszło Hubert zam. Białystok
9.Twardowska Anna zam. Łomża

Opublikowano dnia: 14.05.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

WYNIKI NABORU
na stanowisko - kontroler weterynaryjny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
- ogłoszenie Nr 109746


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
kontroler weterynaryjny
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży
do zatrudnienia wyłoniono
Pana mgr Piotra SKORUPSKIEGO – zam. Zbójna

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zatrudnienia na proponowanym stanowisku, zaprezentowana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych w ogłoszeniu.bip.gov.pl