mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska

Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 31711 z dnia 04 sierpnia 2018 r.

Starszy referent ds. administracyjnych

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17.08.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.08.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Ogłoszenie o naborze nr …… 31711 …. z dnia 04 sierpnia 2018 r.

OFERTY DO …… 17 sierpnia 2018 roku ……
WYMIAR ETATU – …… jeden ….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy referent ds. administracyjnych w Zespole ds. administracyjnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża
ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ
1. Przyjmowanie, rejestrowanie i znakowanie przychodzącej do PIW korespondencji w formie elektronicznej i papierowej, rozdzielanie korespondencji zadekretowanej przez PLW, przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
2. Komputerowe przepisywanie pism.
3. Obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i zgłoszeń, wydawanie właściwych dokumentów.
4. Obsługa centrali telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej PIW oraz urządzeń biurowych.
5. Prowadzenie rejestrów wysyłek pocztowych, druków ścisłego zarachowana, umów zleceń, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwizacji dokumentów sekretariatu PIW.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie: minimum średnie,
• doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy administracyjno - biurowej,
• Komunikatywność.
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL) i innych urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka).
• Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego,
• Korzystanie z pełni praw publicznych,
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• wykształcenie – wyższe na kierunku administracja, ekonomia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego wykształcenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 17 sierpnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta - starszy referent ds. administracyjnych”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, przedkłada się informacje:
1. Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydata jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży (dalej Administrator), ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat @piw.lomza.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Kandydatce/ kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Kandydatce/kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                  
Leszek Wojewoda           

Opublikowano dnia: 06.08.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Konkurs: Ogłoszenie o naborze nr 31705 z dnia 04 sierpnia 2018 r.

Kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

Termin przyjmowania zgłoszeń: 17.08.2018, 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.08.2018, 15:00
Organizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Ogłoszenie o naborze nr ……… 31705 …….. z dnia … 04 sierpnia 2018 r.
OFERTY DO …… 17 sierpnia 2018 roku ……
WYMIAR ETATU – …… jeden …….. etat
Liczba stanowisk - 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża
ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

WARUNKI PRACY
• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, kontakt ze środkami biobójczymi i kancerogennymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

ZAKRES ZADAŃ
1. Prowadzenie kontroli w zakresie dobrostanu i żywienia zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności.
2. Pobieranie prób do badań kontrolnych - substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
4. Udział w przeprowadzaniu odkażania pomieszczeń, środków transportu, placów w formie dezynfekcji wstępnej, bieżącej i końcowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: minimum średnie weterynaryjne,
• Umiejętność stosowania procedur i przepisów w praktyce oraz logicznego myślenia.
• Umiejętność właściwego działania w sytuacjach stresowych.
• Umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
• Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego,
• Korzystanie z pełni praw publicznych,
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie - wyższe - zootechniczne lub rolnicze,
• Przeszkolenie – z zakresu pracy ze środkami biobójczymi i kancerogennymi,
• Umiejętność - obsługi motopompy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
• Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie: praca ze środkami biobójczymi i kancerogennymi,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w terminie do: 17 sierpnia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża
Sekretariat: z dopiskiem: „oferta - kontroler weterynaryjny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, przedkłada się informacje:
1. Administratorem danych osobowych kandydatki/kandydata jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży (dalej Administrator), ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża tel. 862163454; 694460510; e-mail: sekretariat @piw.lomza.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
4. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Kandydatce/ kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Kandydatce/kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Niepodanie danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łomży                 
Leszek Wojewoda          

Opublikowano dnia: 06.08.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 19.01.2009
Dokument oglądany razy: 37 458
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 19.01.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl