mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Dokument usunięty dnia 06.11.2008
powód: zakończenie postępowania

Ogłoszenie
z dnia 01 października 2008r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży zamieszcza poniżej wykaz składników majątku ruchomego zbędnego
i zużytego:

Załączniki:

- Lista przedmiotów/materiałów przeznaczonych do sprzedaży

W/w składniki majątku ruchomego można oglądać w Zakładach Leczniczych dla Zwierząt – wskazanych w PIW Łomża pod nr telefonu: 086 2163454.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą zgłaszać pisemnie oferty do dnia 15.10.2008 r. do godz. 800, na adres: 18-400 Łomża, ul Nowogrodzka 160, podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.
O ile dotychczasowi użytkownicy sprzętu nie skorzystają z prawa pierwokupu przeprowadzona zostanie sprzedaż sprzętu na podstawie Zarządzenia Nr 18/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży z dnia 14 grudnia 2005r.w sprawie ustalenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży wyłącza swoją odpowiedzialność z gwarancji
i rękojmi za wady fizyczne składników majątku ruchomego.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego PIW w Łomży
z dnia 8.08.2008 r.


Informuje się, iż Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada przeznaczone do sprzedaży mienie zużyte wg załączonej listy.


Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą zgłaszać pisemnie oferty do dnia 25.08.2008 r. do godz. 800,
na adres: 18-400 Łomża, ul Nowogrodzka 160, podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.


Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składników majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona licytacja pomiędzy nimi aukcja na podstawie
§ 37 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży wyłącza swoją odpowiedzialność z gwarancji
i rękojmi za wady fizyczne składników majątku ruchomego.

Załączniki:

- Lista przedmiotów/materiałów przeznaczonych do sprzedaży

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Norowski
Dokument z dnia: 08.08.2008
Dokument oglądany razy: 1 203
Opublikował: Marek Norowski
Publikacja dnia: 01.10.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl